Problematika potreby hnojív s obsahom síry

PR článok: Roľnícke noviny | www.rno.sk | Rastlinná výroba/Inzercia | 18.10.2017                                             

Snahou každého pestovateľa je zvýšenie produkcie z jednotkovej plochy a to aj pomocou všetkých dostupných intenzifikačných faktorov. Medzi najdôležitejšie z nich bezpochyby patrí aj výživa rastlín zohľadňujúca nároky konkrétnej plodiny na živiny, ale aj dynamiku ich príjmu počas celého vegetačného obdobia. Špecifické postavenie medzi potrebnými živinami má síra. Poklesom importu síry z atmosféry do rastlín nabralo použitie hnojív s obsahom síry na význame. Problém deficitu síry pre výživu rastlín nie je špecifický len pre Slovensko, ale signalizujú ho všetky poľnohospodársky vyspelé krajiny EÚ.

Hodnota príjmu síry z atmosféry je na Slovensku priemerne okolo 5 – 6 kg atmosférickej síry na hektár za rok. Síra sa z pôdy odčerpáva úrodou poľnohospodárskych plodín a vyplavovaním do spodných vôd. Oba dané efekty radíme medzi neželané straty. Keďže síra vo forme síranov je v pôde pomerne pohyblivá, tieto straty môžu dosahovať významné hodnoty. V SR sa priemerné straty síry vyplavením a eróziou odhadujú na 40 kg na hektár za rok pri zohľadnení množstva zrážok, členitosti terénu a percenta zornenia.

 

Funkcia síry v rastlinách

Síra je veľmi dôležitým makroprvkom vo výžive rastlín. Je súčasťou bielkovín a nachádza sa v niektorých aminokyselinách a vitamínoch. Má veľký význam v oxidačno-redukčných procesoch prebiehajúcich v rastlinách, pri aktivovaní enzýmov a v bielkovinovej výmene látok. Podporuje fixáciu atmosférického dusíka, pretože pozitívne vplýva na tvorbu hrčiek na koreňoch bôbovitých rastlín. Veľká časť zlúčenín síry sa v rastlinách nachádza v redukovanej forme.

 

Základné znaky nedostatku síry

Pri nedostatku síry sa spomaľuje syntéza bielkovín, pretože je sťažená tvorba aminokyselín obsahujúcich síru. Prejavy nedostatočného zásobenia rastliny sírou sú preto totožné s príznakmi nedostatku dusíka. Rastliny majú neduživý vzhľad, spomaľuje sa ich vývin, zmenšuje sa veľkosť listov, predlžuje sa steblo, listy a stopky začínajú drevnatieť. Pri deficite síry listy neodumierajú, hoci ich farba bledne. V prípade repky – jednej z najdôležitejších plodín v súčasných osevných postupoch, pri skorom spozorovaní symptómov deficitu síry do fázy intenzívneho predlžovania, je možné hnojením zachrániť úrodu semena. Pri obilninách sú príznaky nedostatku síry menej špecifické než pri dvojklíčnolistových plodinách, napriek tomu k nim dochádza. Deficity síry sa prejavujú najskôr na ľahkých pôdach a pri obmedzení hnojenia s hospodárskymi hnojivami ako sú maštaľný hnoj a hnojovica.

 

Rozdielne nároky

Nároky jednotlivých druhov poľnohospodárskych plodín na síru sú veľmi rozdielne, čo vyžaduje diferencovaný prístup k hnojeniu jednotlivých plodín. Najväčšie nároky na síru majú rastliny z čeľade bôbovitých olejniny, rastliny z čeľade kapustovitých, chmeľ, cibuľoviny a okopaniny. Obilniny sú stredne náročné na síru.

Priemerný odber síry úrodou
Plodina Úroda (t/ha) Odber síry (kg/ha)
Obilniny 5,0 20,0
Kukurica 6,5 19,0
Zemiaky 23,0 27,5
Lucerna 12,0 27,5
Ďatelina 10,0 23,0
Kapusta 37,5 43,5
Repka ozimná 3,0 75,5
Cukrová repa 50,0 44,5
Cibuľa 35,0 22,5

 

Vplyv síry na rastliny:

• síra je nevyhnutná k dosiahnutiu kvalitatívnych parametrov všetkých plodín,
• výrazne zvyšuje obsah oleja v olejninách,
• zvyšuje obsah chlorofylu v zelených častiach rastlín, čím dochádza k lepšej asimilácii a následnému ukladaniu cukru, napr. pri cukrovej repe,
• podporuje odnožovanie obilnín, tvorbu vetiev repky a podobne ako fosfor ovplyvňuje i tvorbu generatívnych orgánov,

• prispieva k lepšiemu metabolizmu dusíka – dochádza k zníženiu nitrátov predovšetkým v zelenine,
• pozitívne ovplyvňuje príjem fosforu

 

Kvapalné hnojivo na báze tiosíranu amónneho

Jednou z možností ako doplniť potrebu síry sú špeciálne hnojivá s obsahom síry, alebo komplexné vodorozpustné hnojivá so zastúpením viacerých makro a mikro prvkov. Takými sú hnojivá na báze tiosíranu amónneho, ktoré zvyšujú efektívnosť hnojenia poľných plodín.

 

Pokročilé spojenie síry a dusíka v kvapalnom hnojive

Spojenie síry a amoniakálneho dusíka v kvapalnom hnojive napomáha k dosiahnutiu maximálneho úrodového potenciálu kultúrnych plodín v modernom poľnohospodárstve. Vo svete sa dlhodobo využíva v USA a v krajinách západnej Európy. Okrem uspokojenia základných potrieb plodín a doplnenia týchto dôležitých živín do pôdnej štruktúry prináša aj ďalšie významné výhody ako:

Spomalenie procesu nitrifikácie, výsledkom čoho sú kvalitnejšie plodiny a to aj pri nízkych teplotách pôdy.

  • Dodáva rastline potrebnú síru rýchlejšie a dlhšie, ako iné formy síry, pretože obsahuje síru v dvoch formách (SO42- a S0)
  • Zlepšenie zabezpečenia rovnováhy potrebných živín a teda ideálnych rastových podmienok pre rastlinu pri flexibilite použiteľnosti v rôznych rastových fázach plodiny.
  • Dodanie živín prakticky okamžite po aplikácii.
  • Zlepšenie príjmu ostatných mikroelementov (hlavne železa, horčíka a fosforu).
  • Zvýšenie efektívnosti hnojenia pri kombinácii s DAM-om a iných dusíkatých hnojív.
  • Vysoká flexibilita miešania s najpoužívanejšími kvapalnými hnojivami a možnosť miešania priamo s prípravkami na ochranu rastlín.
  • Uplatnenie kvapkových aj rozprašovacích foriem hnojenia s vysokou rovnomernosťou a presnosťou aplikácie podľa potreby umiestnenia substancie.
  • V porovnaní s granulovanými hnojivami majú hnojivá v tekutej forme oveľa nižšie nároky na podmienky skladovania a celkovú manipuláciu.
  • Dodávajú živiny rastlinám aj počas obdobia nedostatku zrážok.
  • Majú neutrálne až mierne zásadité pH.

 

ATS PROJEKT NA SLOVENSKU

STERCORAT Hungary Kft zahájil projekt výstavby novej výrobnej kapacity na výrobu produktu Stercosul® – tekutého hnojiva na báze ATS.
V spolupráci so spoločnosťou SLOVNAFT a.s. a s využitím jedinečnej technológie, investuje spoločnosť STERCORAT do výstavby prevádzky na výrobu ATS s ročnou kapacitou do 50.000 ton. Hnojivo na báze ATS bude uvedené na trh v roku 2018.

Projekt využíva technológiu šetrnú k životnému prostrediu s výrazným znížením emisií SO2 v porovnaní s konvenčnou jednotkou na regeneráciu síry. Investícia v Bratislave je prvým závodom tohto druhu v regióne strednej a východnej Európy.